WRAP

Ensilage i form af wrap har sine fordele og ulemper. Hvis man har god græskvalitet er den billig  og ideel til lidt større besætninger. Små miniballer er dyre i ensilageomkostninger.

Første slæt af kløvergræs tages typisk sidst i maj og 2 slæt i juli. Helsæd egner sig ikke til balleensilering.

Ensileringsprocessen har stor betydning for foderværdien og dyrenes foderoptagelse. Kvaliteten kan bedømmes subjektivt ved at se på og lugte til ensilage. God ensilage lugter svagt surligt og er forholdvis lys i farven. Dårlig ensilage er oftest ildelugtende, have en mørk farve og evt. tydelig svampevækst. Men en foderanalyse vil vise kvaliteten. Prøven tages tidligst 4 uger efter ensilering.

Værdien af pH et tegn på om ensileringen er vellykket . En lav værdi (under  4,5) er tegn på en vellykket proces, der giver stabil ensilage uden varmedannelse og anaerobe sporer. Et højt indhold af mælkesyre sikrer en god konservering.  En vis mængde eddikesyre er nødvendig for at undgå varmedannelse. Forholdet mellem mælke- og eddikesyre bør mindst 3:1 og gerne 5:1. Smørsyre er ikke ønskeligt, da den lugter modbydeligt, nedsætter foderoptagelsen og er tegn på et stort tab og et højt indhold af anaerobe sport. Ammoniaktallet viser hvor meget af proteinet der er nedbrudt under processen. Tallet skal være så lavt som muligt, under 8 er ensilagen af meget god kvalitet.

 Svampe og varmedannelse

Iltes ensilagen giver det stor risiko for vækst af svampe og varmedannelse. Varmedannelse skyldes som regel vækst af gærsvampe og kan vokse ved meget lave iltkoncentrationer. Skimmelsvampen Penicillium kan forekomme som blågrønne klumper midt i ensilagen, mens en anden skimmelsvamp Aspergillus huserer lige under plasten. Viser foderanalysen at der er mere end 100.000 gærsvampe /gram og mere end 5.000/gram af skimmelsvampe, er der tegn på problemer. Ensilage inficeret med skimmelsvampe bør ikke opfodres. Skimmelsvampe kan danne toksiner og være årsag til kastning af fostre eller dødsfald hos fårene. Desuden  reduceres foderoptagelsen kraftigt.

 Wrapning

1.Græsset skal høstes rettidigt, mens der endnu er sukker i afgrøden. Det giver den bedste ensilering og lavere omkostninger (færre kg tørstof pr. FE).

2. Ingen iblanding af jord under sammenrivning og opsamling.

3. Tørstofprocenten skal helst være 45-50%. Det sikrer en god kvalitet, høj pressegrad og nedsætter forbruget af plast. Efter slåning vendes græsset 2-3 gange. Efter 3- 4 dage presses ballerne.

4. Ved wrapning finsnittes græsset, da det sikrer en høj pressegrad og bedre ensilering. Desuden nemmere at fodre med. Indpakningen skal ske senest 2 timer efter presning.

5. Afsæt ballerne på et 5-10 cm sandække, det beskytter plasten for stød og minimere musegnav.

Sæt aldrig ballerne tættere end 10-15 m fra bygninger. Det begrænser invasion af mus og rotter. Overdæk ballerne med net eller lignende. Det beskytter mod fuglenes skarpe kløer.

6. Kontroller løbende emballagen i hele perioden og udbed skader. Husk af destruere plasten efter brug, det skæmmer i naturen. 

Anne Hjelm